(4.79/5.00)
Kundservice
Konto
0
Varukorg

Vi tar en dag ledigt för pingst, på tisdag är vi tillbaka!

Allmänna villkor

Villkor

1. Tillämplighet

1.1. De allmänna försäljnings- och leveransvillkoren för Dutch Toys Group B.V. (nedan kallade "Villkoren") är tillämpliga på och ingår i alla anbud, erbjudanden, fakturor, försäljningar och
leveranser och alla relaterade avtal mellan Dutch Toys Group BV (hädanefter "DTG") och varje person och/eller juridisk enhet som begär att DTG säljer och levererar produkter eller tillhandahåller en
tjänst, eller utfärdar ett erbjudande eller förbereder ett anbud därtill (hädanefter ”Köparen”), oavsett om ett avtal faktiskt ingås eller inte.
1.2. Alla allmänna eller andra villkor för Köparen gäller inte. Köparen kan endast förlita sig på villkor som strider mot eller kompletterar dessa villkor och/eller hans egen allmänna eller andra
villkor om och i den mån dessa uttryckligen har godkänts skriftligen av DTG. Alla bestämmelser som överenskommits mellan DTG och Köparen som strider mot eller kompletterar dessa
Villkor ska inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i dessa villkor eller andra avtal mellan parterna.
1.3. När Köparen har ingått ett avtal med DTG som regleras av dessa villkor ska alla efterföljande avtal mellan DTG och Köparen automatiskt regleras av
dessa Villkor.

2. Erbjudanden, beställningar och ingående av avtal

2.1. Alla erbjudanden och anbud från DTG liksom alla inköpsorder från Köparen, både muntliga och skriftliga, är utan skyldigheter och är inte bindande för DTG som sådana.
2.2. Alla dokument och data, inklusive design, ritningar, modeller, fotografier, prover, angivna mått, dimensioner och viktspecifikationer eller annan information och data
i kataloger, mappar, broschyrer och andra dokument är så exakta som det är rimligt möjligt, men är inte bindande för DTG. De kan inte anses vara exakta
representationer av vad DTG erbjuder.
2.3. Ett avtal mellan DTG och Köparen ska ingås så snart Köparens beställning eller Köparens godkännande av DTGs erbjudande bekräftas skriftligen av DTG, eller så snart
som DTG har initierat genomförandet av en sådan inköpsorder, beroende på vilket som sker först.
2.4. Varje beställning från Köparen som godkänts av DTG eller erbjudande från DTG accepterad av Köparen på det sätt som anges i artikel 2.3 ska resultera i ett separat avtal mellan DTG och
Köparen.
2.5. Alla avtal som avviker från dessa villkor och som gjordes mellan parterna före dessa villkor ska annulleras så snart ett efterföljande avtal har
ingåtts mellan dem, såvida inte parterna skriftligen är överens om annat.

3. Priser

3.1. Såvida inget annat skriftligt överenskommits är alla priser inklusive moms, fraktkostnader, försäkringar och avgifter som tas ut av någon stat.
3.2. Produktens inköpspris ska vara det pris som anges i den prislista för DTG som är aktuell vid tidpunkten för DTG:s godkännande av beställningen och eventuella föreslagna detaljhandelspriser som anges
däri. Dessa priser bestäms årligen och skrivs ut i periodiska prislistor.
3.3. DTG har rätt att ändra sina priser genom att ge ett skriftligt meddelande till Köparen 30 (trettio) dagar i förväg, i vilket fall Köparen är skyldig att betala den ökade köpeskillingen. Om en sådan ökning
av priser sker inom 2 (två) månader från den dag då avtalet ingicks, har Köparen rätt att upplösa avtalet skriftligen, förutsatt att
avtalet har inte genomförts, men ska vara skyldigt att kompensera DTG för alla kostnader som det kan ha haft i samband med avtalet. Sådan upplösning ska
inte tvinga DTG att ersätta Köparen för eventuella uppkomna kostnader eller skador.

4. Betalning

4.1 Köparen ska se till att betalningar finns på DTG:s bankkonto, som anges på fakturan, på det avtalade datumet, eller om inget sådant datum har avtalats, inom 30
(trettio) dagar från fakturadatum.
4.2 DTG har alltid rätt att kräva förskottsbetalning, handpenning eller kontant betalning vid tidpunkten för leveransen. Köparen ska uppfylla sådana krav.
4.3 DTG har alltid rätt att begära säkerhet för betalning av inköpspriset för de produkter som ska levereras, på ett sätt som ska godkännas av DTG. Köparen ska följa
en sådan begäran.
4.4 DTG har rätt att fakturera varje delleverans separat enligt artikel 5.4 i dessa villkor.
4.5 Så snart betalningsperioden som anges i artikel 4.1 ovan har överskridits ska Köparen anses vara i omedelbar fallissemang enligt lag, utan att ytterligare
meddelande om fallissemang krävs. I ett sådant fall ska alla DTG:s fordringar gentemot Köparen, oavsett deras art, förfalla omedelbart och betalas, och DTG ska också ha
rätt att kräva räntebetalning med 2% per månad, som ska beräknas på månadsbasis för hela fakturavärdet, under förutsättning att en del av en månad ska
debiteras som en hel månad.
4.6 Alla utgifter relaterade till utomrättslig och/eller rättslig insamling av eventuella fordringar mot Köparen ska stå på Köparens konto. Sådana utgifter beräknas uppgå till 15% av summan
att krävas in, men aldrig under 750 euro, utan att det påverkar DTG:s rätt att kräva de faktiska kostnaderna.
4.7 Alla DTG:s fordringar gentemot Köparen, oberoende av dess karaktär, förfaller omedelbart till betalning om en bilaga läggs till en del eller hela Köparens
tillgångar, Köparen ansöker om betalningsstopp, Köparen begärs i konkurs, Köparen erbjuder en förlikning till sina borgenärer eller på annat sätt visar sig vara insolvent, Köparen
börjar att avveckla sitt företag, Köparen väljer en annan juridisk form för att utöva sitt företag, ett ägarbyte av Köparen sker, Köparen överför sina rättigheter enligt
avtal med DTG till en tredje part, eller ändrar sitt säte och/eller flyttar sitt hemvist till en plats utomlands.
4.8 Varje betalning som görs av Köparen ska först tillämpas på räntor eller kostnader som ska betalas och sedan, när dessa har avräknats i sin helhet, mot den äldsta utestående fakturan, oavsett
om betalningen uttryckligen anger något annat eller inte.
4.9 Köparen har inte tillåtelse att kvitta någon av sina skulder mot eventuella omtvistade eller obestridliga skulder som DTG har till Köparen, eller att avbryta betalningen av en skuld hos DTG i samband med
en omtvistad eller obestridd skuld till Köparen.
4.10 DTG har rätt att häva alla andra avtal med Köparen helt eller delvis eller att avbryta leveransen tills full betalning av utestående och förfallen faktura har mottagits av
DTG. Dessutom har DTG rätt till full ersättning för skador i händelse av att Köparen inte fullgör någon av sina skyldigheter i tid och/eller helt eller delvis, i enlighet med
avtalet.

5. Leverans och leveranstid

5.1. Om inget annat skriftligt överenskommits ska leveranser göras EX-Works och i enlighet med relevanta bestämmelser i de senaste Incoterms. Alla leveransvillkor som överenskommits mellan
parterna i ett enskilt avtal som strider mot bestämmelserna i dessa villkor ska endast tillämpas på ovannämnda individuella avtal och ska inte tillämpas på något
efterföljande avtal mellan parterna om inte uttryckligen skriftligt överenskommits.
5.2. Delleveranser eller leveranser i förväg är tillåtna. Köparen är skyldig att acceptera de produkter som levereras av DTG i sin helhet när DTG levererar produkterna till Köparen. Dessa
Villkor ska gälla för både delleveranser och helleveranser.
5.3. Alla risker relaterade till produkterna ska överföras till Köparen vid leveranstidpunkten.

6. Återkrav

6.1. Anspråk på återhämtning avseende synliga defekter i produkterna måste lämnas in skriftligen inom 8 (åtta) dagar från och med leveransdagen. Underlåtenhet att göra detta kommer att resultera i
Köpare förverkar sin rätt att åberopa det relevanta kravet mot DTG.
6.2. Anspråk på återhämtning med avseende på icke synliga fel måste lämnas in till DTG inom 8 (åtta) dagar från det datum då bristerna upptäcktes eller rimligen kunde ha upptäckts.
Sådana anspråk måste under alla omständigheter alltid lämnas in skriftligen inom 3 (tre) månader från leveransdagen. Underlåtenhet att göra detta kommer att leda till att Köparen förverkar sin rätt till
åberopa det relevanta kravet mot DTG.
6.3. Återkrav ska aldrig ge Köparen rätt att stänga av någon betalning.
6.4. Om och i den utsträckning som DTG finner att ett återkrav avseende produkterna är motiverat, och Köparen, enligt DTG:s åsikt, har tillhandahållit tillfredsställande bevis för de befintliga bristerna
vid tidpunkten för leveransen ska DTG, efter eget gottfinnande, antingen (1) ersätta produkterna gratis; (2) reparera produkten eller den defekta delen av produkten; eller (3) återbetala inköpspriset
av produkterna till Köparen utan att vara skyldig att betala ersättning.
6.5. Produkter som har rapporterats vara defekta enligt artiklarna 6.1 eller 6.2 kan aldrig returneras om inte uttryckligt skriftligt samtycke har givits av DTG.
6.6. Kostnader som överstiger de normala kostnaderna för reparation eller utbyte av produkterna betalas av Köparen, liksom kostnader för transport, resor och boende, returkostnader, arbetskraftskostnader orsakade av Köparen och andra kostnader som inte är rimligt för DTG:s konto.

7. Äganderättsförbehåll

7.1. Utan att det påverkar överföringen av risk enligt artikel 5.5 i dessa villkor ska DTG behålla äganderätten till alla produkter som levereras till Köparen tills alla belopp som förfaller i samband med
avtal eller beställning har betalats i sin helhet, inklusive belopp som inkluderar räntor och kostnader som DTG är berättigade till när det gäller betalning av Köparen att i rätt tid eller korrekt följa
alla avtal och alla beställningar.
7.2. Under äganderättsförbehållet ska Köparen inte ha rätt att pantsätta produkterna eller belasta produkterna med någon rätt till förmån för tredje part. Oaktat äganderättsförbehållet
som beskrivs i denna artikel ska Köparen ha rätt att sälja produkten i sin vanliga verksamhet. Köparen ska komma överens om en klausul om äganderättsförbehåll med sina kunder som
väsentligen liknar arrangemanget i denna artikel. Rätten att sälja produkter som fortfarande är föremål för äganderättsförbehåll upphör automatiskt om någon bilaga görs mot
Köparen, betalningsstöd beviljas eller lämnas in för Köparen, Köparen har ansökt om eller begärts i konkurs eller om Köparen träffar en överenskommelse med sina borgenärer.
7.3. Köparen ska, under hela äganderättsförbehållet, tillämpa en rimlig grad av försiktighet gentemot produkterna, inklusive adekvat försäkring av produkterna, mot skador,
inklusive, men inte begränsat till, skador orsakade av brand, explosion och översvämning av vatten, samt mot stöld och andra katastrofer.
7.4. Om Köparen inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot DTG, eller om DTG har goda skäl att tro att Köparen inte kommer att uppfylla dessa skyldigheter i förhållande till produkter som har levererats
men inte betalas för, eller i händelse av att tredje part hävdar rättigheter i samband med sådana produkter, eller om Köparen lämnar in en ansökan om konkurs eller betalningsstopp, är involverad i en
avveckling (frivillig eller inte) av hela eller delar av dennes affärsverksamhet, har tillgångar beslagtagna eller är föremål för insolvensåtgärder, eller någon förlikning görs med borgenärer, ska DTG ha rätt
att hämta sådana produkter och ska återta besittningen av dem antingen tillfälligt eller definitivt. Köparen ska bemyndiga DTG att få tillgång till platsen och/eller byggnaden
där produkterna finns för att återfå besittningen av dem.
7.5. I händelse av att någon tredje part gör anspråk på en rättighet i samband med produkter som har levererats av DTG till Köparen men inte betalats, är Köparen skyldig att genast meddela DTG detta inom
24 (tjugofyra timmar) efter att Köparen fick kännedom om ett sådant påstående.
7.6. Kostnaderna för återvinning av innehav, inklusive kostnader för transport och lagring, ska ske på Köparens bekostnad.
7.7. Efter återhämtning har DTG rätt, men inte på något sätt skyldighet, att sälja produkterna till en tredje part, under förutsättning att det verkliga marknadsvärdet för eller nettoomsättningsintäkterna
från sådana produkter, beroende på vilket belopp som är lägre, dras av från det belopp som Köparen ska betala, utan att det påverkar DTG:s rätt att få full ersättning för
skada orsakad av Köparens uraktlåtenhet.

8. Garanti

8.1. DTG garanterar de produkter som tillverkats och/eller levererats av denna under perioden under de villkor som anges i garantibeviset som levereras med de berörda produkterna.
8.2. Köparen har, utan begränsning, inte rätt till något krav enligt garantin eller regressrätten mot DTG om:
a. Köparen är i fallissemang i förhållande till någon skyldighet gentemot DTG;
b. den påstådda defekten inte kvalificerar som en defekt i samband med den vanliga användningen av de levererade produkterna;
c. den påstådda defekten avser relativt små avvikelser som är vanliga i handeln och/eller tekniskt oundvikliga;
d. de levererade produkterna har använts under andra förhållanden än dem för vilka produkterna är designade.
e. produkterna har ändrats, bearbetats, monterats eller underhållits i strid med DTG:s instruktioner, eller har reparerats av andra än DTG, utom i händelse av att
Köparen kan bevisa att felet har åtgärdats av en professionell och skicklig tekniker och att Köparen inte rimligen kunde ha förväntat sig att behöva begära tillstånd från DTG i
att fortskrida eller invänta hjälp från DTG;
f. Köparen har gjort uttalanden, direkt eller genom reklam, angående produkternas egenskaper, som avviker från DTG:s egna uttalanden;
g. den påstådda defekten var känd eller kunde ha varit känd av Köparen, eller den påstådda defekten orsakades av omständigheter som uppstod efter att produkterna levererades till
Köparen.
8.3. Om en defekt uppträder under garantiperioden ska Köparen, så snart som möjligt, men senast 30 (trettio) dagar efter att felet rimligen kunde ha
upptäckts, meddela DTG om detta klagomål såväl som defektens art skriftligen genom att lämna in ett komplett ifyllt garantiformulär och genom att uppfylla alla villkor som anges i nämnda
garantiformulär och med överenskommen garantiprocedur, om sådan finns. Köparens rätt att göra anspråk på grundval av garantin upphör omedelbart efter utgången av denna meddelande
period på 30 (trettio) dagar.
8.4. Om DTG anser att klagomålet är berättigat, ska det efter eget gottfinnande antingen (1) ersätta produkterna gratis; (2) reparera produkten eller den defekta delen av produkten;
eller (3) återbetala inköpspriset för produkterna till Köparen. Kostnader som överstiger de normala kostnaderna för reparation eller utbyte av produkterna ska betalas av Köparen såväl som
kostnader för transport, rese- och boendeutgifter, arbetskostnader orsakade av Köparen och andra kostnader som inte rimligen ska belasta DTG:s konto. Köparen ska i vilket fall som helst
erbjuda DTG erforderlig hjälp kostnadsfritt för att hjälpa DTG att reparera defekten inom rimlig tid.
8.5. En defekt i de levererade produkterna ger inte Köparen rätt att stänga av någon betalning eller att upplösa avtalet.
8.6. Garantin som avses i artikel 8.1 och garantiintyget som avses i den artikeln är exklusiva och alla andra garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive eventuella garantier för
säljbarhet, och alla garantier för ändamålsenlighet, men utan begränsning därtill, är uteslutna.

9. Ansvar

9.1. DTG ansvarar inte för någon form av bristande överensstämmelse med DTG:s produkter än de som är motiverade enligt artikel 8 i dessa villkor, och inte heller ansvarar DTG för
skada och/eller förlust som härrör från eller orsakas av att den inte fullgör sina skyldigheter enligt något avtal med Köparen eller någon beställning från Köparen eller orsakad av en felaktig handling mot
Köparen, såvida det inte orsakas av en avsiktlig handling eller avsiktlig underlåtenhet eller grov vårdslöshet (“opzet of bewuste roekeloosheid” av DTG:s ledning eller ledningspersonal (“tot de
bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten ”). DTG tar inte heller ansvar för skada och/eller förlust som kan hänföras till en handling eller underlåtenhet från Köparen, en
anställd hos Köparen eller en tredje part som agerar på Köparens vägnar.
9.2. DTG har inte något som helst ansvar för följdskador, inklusive skador eller förluster till följd av sen leverans och förlust av vinst.
9.3. DTG:s ansvar ska när som helst begränsas till inköpspriset för de skadade produkterna, eller, när det täcks av en försäkring från DTG, till det belopp som betalas för den aktuella frågan
enligt den relevanta försäkringspolicyn för DTG.
9.4. DTG kan ålägga Köparen en skyldighet att ta bort produkter som Köparen har släppt på marknaden och som är defekta eller där en defekt har upptäckts, från
marknaden inom en rimlig tidsperiod, vars längd ska bestämmas av DTG (återkallande). Alla kostnader som är inblandade i detta och/eller alla skador som uppstår därigenom betalas av
Köparen, såvida inte DTG kan skyllas för bristen i enlighet med artiklarna 8 och 9 i dessa villkor.

10. Skyldigheter för Köparen och gottgörelse

10.1 Köparen måste följa alla instruktioner och anvisningar som medföljer produkterna som är nödvändiga för användning av produkterna, eller som bidrar till hållbarheten och säkerheten hos
produkterna samt säkerheten för användarna av produkterna. Dessutom ska Köparen förse sina kunder och andra tredje parter som använder produkterna med tillämpliga användar
instruktioner.
10.2 Om Köparen avser att sälja eller använda de produkter som levereras av DTG utanför Nederländerna ska Köparen se till att produkterna är lämpliga för försäljning eller användning
utanför Nederländerna, och särskilt att de följer alla tillämpliga (inklusive men inte begränsade till handels-, produkt- och säkerhetsbestämmelser), föreskrifter eller rekommendationer som gäller
eller är vanligt förekommande på en sådan marknad utanför Nederländerna.
10.3 Underlåtenhet att följa någon av bestämmelserna i dessa villkor från vilka DTG upprätthåller skada, ska tvinga Köparen att betala ersättning för all skada som DTG har orsakats,
inklusive skador till följd av att DTG:s namn och rykte skadas. Köparen ska ersätta DTG för alla krav från tredje part för ersättning för eventuella skador
som sådana tredje parter har lidit, orsakade av eller på annat sätt relaterade till att Köparen inte följt bestämmelserna i dessa villkor.

11. Suspension och upplösning

11.1. Om och så snart Köparen inte fullgör en eller flera av sina skyldigheter antingen omedelbart eller korrekt, har förklarats i konkurs, eller om en framställning om detta lämnas in, ansöker om anstånd med betalning av gäld (moratorium),
börjar att avveckla sitt företag, dennes företag avbryts av någon annan anledning, en del av eller hela dess tillgångar konfiskeras, denne erbjuder en förlikning till sina borgenärer, eller
annars verkar vara insolvent, ska DTG ha rätt att, efter DTG:s bedömning, (1) avbryta DTG:s (ytterligare) fullgörande av alla avtal som ingåtts med Köparen tills den senare
har fullgjort sina skyldigheter, eller (2) upplösa avtalet, eller den ofyllda delen därav, i båda fallen genom att skriftligen meddela Köparen, utan att rättsligt ingripande krävs, och
utan att därigenom ådra sig något ansvar gentemot Köparen för skador, kostnader och räntor, och utan att det påverkar DTG:s obegränsade rätt att kräva full ersättning för skador.
11.2. Köparen har inte rätt till upplösning av avtalet mellan DTG och Köparen på grundval av artiklarna 6: 265 och 6: 267 i den nederländska civillagen.

12. Force majeure

12.1. Ett tillstånd av force majeure ska finnas om genomförandet av avtalet, helt eller delvis, oberoende av att det kan vara tillfälligt eller permanent, hindras till följd av
omständigheter utanför parternas kontroll och/eller som ett resultat av omständigheter som inträffar på DTGs sida, såsom, men inte begränsat till, strejker, lockout, blockad, krig, upplopp,
hinder för transport och andra störningar i transport, olyckor, brand, avbrott i arbetet, import- eller exportrestriktioner, sjukdomsnivåer över genomsnittet, förseningar eller leveransfel
från DTG:s leverantörer och förseningar i tredje parts bearbetning av produkter för DTG.
12.2. I händelse av force majeure ska parternas skyldigheter skjutas upp. Om varaktigheten av force majeure överstiger 3 (tre) månader ska var och en av parterna vara
rätt att ensidigt upplösa den del av avtalet som inte har genomförts, genom att skriftligen meddela den andra parten, utan att någon part hålls ansvarig för att betala skadestånd till
den andra.

13. Immateriella och industriella rättigheter

13.1. All immateriell och industriell äganderätt avseende produkter som tillverkas, säljs och levereras, såsom men inte begränsat till, varumärken, handelsnamn, patent, modeller, ritningar,
design, broschyrer, symboler, slagord och andra beteckningar med avseende på produkter, behålls av DTG. Leverans av DTG:s produkter ska inte tolkas som en uttrycklig eller underförstådd
licens för att använda, kopiera, publicera, utnyttja eller avslöja någon del därav till tredje part, såvida inte DTG har givit ett skriftligt samtycke eller om inte annat anges i dessa villkor.
13.2. Alla prototyper, prover, mönster, skisser, ritningar, broschyrer och andra dokument som levereras av DTG till Köparen som kan vara föremål för immateriell och/eller industriell äganderätt
eller likvärdiga rättigheter, liksom immateriell och/eller industriell äganderätt som tillhör dem, förblir DTG:s egendom och måste återlämnas till DTG på DTG:s första begäran.
13.3. Köparen ska meddela DTG omedelbart skriftligen i händelse av att någon rättslig åtgärd väcks mot Köparen i samband med användningen av DTGs immateriella och/eller industriella äganderätt.
eller när Köparen blir medveten om någon överträdelse eller olaglig användning av dessa rättigheter i förhållande till produkterna av någon tredje part. Köparen samtycker till att samarbeta fullt ut med alla möjlig
handling från DTG mot eventuella anspråk eller rättegångar avseende immateriell och/eller industriell äganderätt.

14. Utgångstid

14.1. Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller i avtalet mellan parterna, ska rätten att framställa ett rättsligt krav med grund i dessa villkor upphöra vid utgången av 1 (ett) år från leveransdatumet eller 1 (ett) år från det att leveransdatum borde ha ägt rum.

15. Konvertering och tolkning

15.1. Ogiltighet av en eller flera klausuler i dessa villkor ska inte påverka giltigheten av de andra klausulerna, och den ogiltiga klausulen ska anses ersättas med en klausul
som är giltig och verkställbar och vars bärande ska vara närmast den ursprungliga bäringen av en sådan klausul.
15.2. Den nederländska versionen av dessa villkor är den autentiska versionen. I händelse av avvikelse mellan det nederländska originalet och eventuell översättning av detta avtal skall nederländska originalversionen
gälla.
15.3. Klausulens rubriker används endast för enkelhets skull och utgör ingen del eller är avsedda att ändra eller påverka betydelsen av villkoren.

16. Tvister och tillämplig lag

16.1. Dessa villkor och alla avtal, fakturor och andra dokument från DTG, liksom tolkningen därav, regleras av lagarna i Nederländerna, med
undantag från de nederländska internationella konfliktreglerna (“internationale privaatrechtelijke conflictregels”).
16.2. Alla tvister som härrör från eller på annat sätt relaterade till avtalet och/ ller dessa villkor, ska överlämnas till behörig domstol i Arnhem, Nederländerna.
16.3. Tillämpningen av FN:s konvention avseende internationella köptransaktioner avseende lös egendom är uttryckligen utesluten.

Dessa villkor har arkiverats som nr 52578712 till Chamber of Commerce of Arnhem, Nederländerna.

header.logo

Välkommen till EXIT Toys!

Vår webbplats använder cookies. Vi använder funktionella, analytiska och spårningscookies för att analysera trafiken på vår webbplats och anpassa innehållet. Detta gör det möjligt för oss att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

Genom att klicka på 'Anpassa' kan du lära dig mer om de specifika typerna av cookies och anpassa dina preferenser. Genom att klicka på 'Tillåt alla cookies' godkänner du användningen av alla cookies. Du kan hitta mer information i vår cookie-policy.

Justera kakor

Nödvändiga cookies är nödvändiga för att hålla webbplatsen fungerande. Dessa cookies ser bland annat till att du kan se bilder, logga in och beställa. Utan dessa cookies är detta inte möjligt.
Genom att samla in analytiska cookies förstår vi bättre hur vår webbplats används. Med dessa data kan vi anpassa vår webbplats för en optimal användarupplevelse. Insamlingen av dessa data sker anonymt.
Marknadsföringscookies används för att följa besökare på de olika sidor de besöker. Syftet är att visa relevant information och annonser till dessa användare.
Justera
Tillåt alla kakor
Tillåt val